English
News
General Information
Speakers
Committee
Submission
Registration
Program
Accommodation
Transportation
Travel Information
Contact Us
 

Organizer
― Electronics Devices and Materials Association (EDMA)
― Ministry of Science and Technology (MOST)
― National Dong Hwa University (NDHU)

Honorary Conference Chair
― Maw-Kuen Wu, President, NDHU

Conference Chair (List by Alphabet)
― Ro-Min Weng, NDHU (Chair)
― Huang-Chung Cheng, EDMA (Co-Chair)
― Tai-Ping Sun, EDMA (Co-Chair)
― Tseung-Yuen Tseng, MOST (Co-Chair)

International Advisory Committee (List by Alphabet)
― Hiroshi Ishiwara, Tokyo Institute of Technology, Japan
― Juin J. Liou, University of Central, USA
― Weiguang Zhu, Nanyang Technological University, Singapore

Organizing Committee (List by Alphabet)
― Chun-Chieh Lin, NDHU (Chair)
― Chia-Hua Huang, NDHU
― Chu-Hsuan Lin, NDHU
― Chuan-Hsi Liu, NTNU
― Keng-Ming Liu, NDHU
― Mei-Hsin Chen, NDHU
― Ying-Chieh Ho, NDHU
― Yu-Shyan Lin, NDHU

Program Committee (List by Alphabet)
― Chu-Hsuan Lin, NDHU (Chair)
― Bing-Yue Tsui, NCTU (Co-Chair)
― Chung-Chih Wu, NTU (Co-Chair)
― Horng-Chih Lin, NCTU (Co-Chair)
― Wei-Chou Hsu, NCKU (Co-Chair)
― Bae-Heng Tseng, NSYSU
― Chao-Hsin Chien, NCTU
― Chao-Sung Lai, CGU
― Cheewee Liu, NTU
― Chen-Hsin Lien, NTHU
― Chia-Hua Huang, NDHU
― Chuan-Hsi Liu, NTNU
― Chun-Chieh Lin, NDHU
― Chun-Yu Lin, NTNU
― Edward Yi Chang, NCTU
― Hao-Hsiung Lin, NTU
― Jeng-Tzong Sheu, NCTU
― Jenn-Gwo Hwu, NTU
― Jer-Chyi Wang, CGU
― Jr-Hau He, NTU
― Keng-Ming Liu, NDHU
― Kuan-Neng Chen, NCTU
― Kuei-Shu Chang-Liao, NTHU
― Li-Yin Chen, NSYSU
― Mei-Hsin Chen, NDHU
― Meng-Chyi Wu, NTHU
― Pei-Wen Li, NCU
― Shoou-Jinn Chang, NCKU
― Shu-Tong Chang, NCHU
― Tsong-Sheng Lay, NCHU
― Tuo-Hung Hou, NCTU
― Wen-Kuan Yeh, NDL
― Yeong-Her Wang, NCKU
― Yeu-Long Jiang, NCHU
― Ying-Chieh Ho, NDHU
― You-Lin Wu, NCNU
― Yu-Shyan Lin, NDHU
― Yue-Ming Hsin, NCU

Secretariat
― Min-Lin Chen, NDHU
― S.-F. Lo, EMDA

 

 

   
 
 
EDMA NDHU MOST ETPC TWNPNT EE